Minulé ročníky

rocniky

Příspěvky otištěné na stránkách Ročenky České archivní společnosti.

Ročník 2017

Ročník 2016

Ročník 2015

Ročník 2014

Ročník 2013

Ročník 2012

Ročník 2011

Ročník 2010

Ročník 2009

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.

Státní archivy (Národní archiv, státní oblastní archivy a státní okresní archivy), které tvoří páteřní síť veřejných archivů, pečují o archiválie podle územní působnosti. Národní archiv ukládá dokumenty, které vzešly od původců s celostátní působností (např. ministerstva), oblastní archivy mají okruh svých původců vymezený příslušným krajem podle územně správní reformy z roku 1960 (ukládají archiválie např. krajského úřadu, velkostatkové fondy, církevní matriky) a podobně i okresní archivy, jejichž územní působnost odpovídá stávajícím okresům (v nich jsou uloženy např. písemnosti okresních úřadů a jednotlivých obcí, kroniky, školní dokumenty, archiválie farních úřadů).

U ostatních archivů je jejich věcná příslušnost zřejmá z pojmenování, které odráží buď jméno zřizovatele a zároveň původce archiválií (např. Archiv České národní banky) nebo přímo popisuje předmět zájmu (např. Národní filmový archiv).

Více na webových stránkách jednotlivých archivů.