Ročník 2014

archivy

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“.

Státní archivy (Národní archiv, státní oblastní archivy a státní okresní archivy), které tvoří páteřní síť veřejných archivů, pečují o archiválie podle územní působnosti. Národní archiv ukládá dokumenty, které vzešly od původců s celostátní působností (např. ministerstva), oblastní archivy mají okruh svých původců vymezený příslušným krajem podle územně správní reformy z roku 1960 (ukládají archiválie např. krajského úřadu, velkostatkové fondy, církevní matriky) a podobně i okresní archivy, jejichž územní působnost odpovídá stávajícím okresům (v nich jsou uloženy např. písemnosti okresních úřadů a jednotlivých obcí, kroniky, školní dokumenty, archiválie farních úřadů).

U ostatních archivů je jejich věcná příslušnost zřejmá z pojmenování, které odráží buď jméno zřizovatele a zároveň původce archiválií (např. Archiv České národní banky) nebo přímo popisuje předmět zájmu (např. Národní filmový archiv).

Více na webových stránkách jednotlivých archivů.